Plan lekcji

Automatycznie generuj plan zgodny ze wszystkimi wymogami

Układasz plan lekcji metodą prób i błędów? Usprawnij planowanie z programem Plan lekcji Librus. Dzięki dodatkowym modułom, efektywnie planuj dyżury oraz zastępstwa.

Korzyści

DLACZEGO WARTO

DLACZEGO WARTO

 • SPRAWNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  Program automatycznie generuje plan lekcji zgodny ze wszystkimi wymogami. Pozwala na układanie planów w cyklach, planowanie dyżurów i zastępstw, a także minimalizowanie liczby okienek. Uwzględnia także w układaniu harmonogramu indywidualny tok nauczania klas IB czy wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych. Ułatwia monitorowanie pracy szkoły dzięki generowaniu statystyk.

 • GWARANCJA POPRAWNOŚCI

  Plan lekcji Librus gwarantuje zgodność planu lekcji z zaleceniami sanepidu dotyczącymi rozłożenia lekcji w czasie. Dostosowuje siatkę lekcji do czasu pracy i wymagań nauczycieli, a także do warunków lokalowych szkoły. Umożliwia testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych.

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

  Program pozwala na automatyczne generowanie harmonogramu zajęć wg wprowadzony wcześniej warunków. Przygotowywanie harmonogramu zajęć metodą prób i błędów odchodzi do przeszłości. Plan lekcji Librus obsługuje nawet bardzo skomplikowane założenia (trymestry, seminaria, system dwuzmianowy), wskazuje ewentualne konflikty w planie oraz pozwala na hurtową zmianę danych. Codzienne zadania ułatwia również generowanie wydruków i raportów, które nie muszą być już tworzone ręcznie.

   

 • SPÓJNOŚĆ DANYCH

  Do programu Plan lekcji Librus można importować dane z wybranych arkuszy organizacyjnych. Brak konieczności ręcznego przepisywania informacji redukuje ryzyko powstania ewentualnych błędów. System pozwala na eksport danych do Excela oraz do programu Generator WWW, dzięki czemu możliwa jest publikacja planu na stronie internetowej szkoły.

 • INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIEM LIBRUS SYNERGIA

  Program Plan lekcji Librus jest zintegrowany z systemem LIBRUS Synergia. Pozwala to na eksport danych do dziennika elektronicznego, a tym samym udostępnienie planu uczniom i nauczycielom.

 • ŁATWA OBSŁUGA

  Korzystanie z programu jest intuicyjne. W razie potrzeby, można skorzystać z pomocy Wirtualnego asystenta, który krok po kroku wskaże, jak ułożyć plan. Testowanie poprawności ułożonego harmonogramu zajęć pozwoli wprowadzić ewentualne konieczne poprawki.

Test Gosi

Opis

Zawartość

kursy warsztaty nauka librus synergia jak dziala

Udogodnienia

 • Integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia.

 • Możliwość umieszczenia planu na stronie WWW.

 • Bezpłatne aktualizacje.

 • Możliwość instalacji na wielu stanowiskach komputerowych.

 • Dostosowanie do wszystkich typów szkół.

 • Testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych.

 • Pomoc Wirtualnego Asystenta, który krok po kroku wskaże, jak ułożyć plan.

Umów się

na prezentację programu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalność

 1. Automatyczne generowanie planu zgodnego z wymogami organizacyjnymi szkoły oraz przepisami BHP.
 2. Obsługa nawet bardzo skomplikowanych założeń dla planu lekcji.
 3. Weryfikacja gotowego harmonogramu i wyszukiwanie ewentualnych konfliktów.
 4. Import danych z różnych arkuszy organizacyjnych, m.in. firmy VULCAN, Krakfin, Wolters Kluwer.
 5. Eksport danych do Excel, LIBRUS Synergia modułów: Zastępstwa, Dyżury, Generator WWW.
 6. Drukowanie planów dla wybranych klas, sal czy nauczycieli.
 7. Ręczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych.
 8. Obsługa sal szkolnych znajdujących się w różnych budynkach z uwzględnieniem czasu przejścia uczniów.
 9. Uwzględnianie w układaniu planu indywidualnego toku nauczania klas IB lub wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych.
 10. Definiowanie oraz minimalizowanie liczby okienek.
 11. Rozbudowana funkcja cykli – możliwość wyboru, w którym semestrze (oraz tygodniu) ma się odbywać lekcja.
 12. Moduł Seminaria – automatyczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych, w trakcie generowania planu.

MODUŁ ZASTĘPSTWA

Zapewni pomoc przy planowaniu zastępstw. Moduł zaproponuje nauczycieli do pełnienia zastępstw na podstawie gotowego harmonogramu zajęć z programu Plan lekcji Librus.

 

Moduł Zastępstwa pozwala na:

 • wprowadzanie terminów nieobecności nauczyciela z możliwością doprecyzowania ich co do: godzin, zajęć lekcyjnych, dni lub dłuższych okresów,
 • dowolne określanie typów zastępstw,
 • definiowanie kryterium przydzielania nauczycieli na zastępstwa (np. według liczby przepracowanych godzin),
 • tworzenie notatek do zastępstw,
 • dodawanie nieobecności oddziałów szkolnych,
 • tworzenie rozbudowanych raportów z możliwością ich drukowania (np. listy nieobecnych nauczycieli, sumy zastępstw w określonym czasie z podziałem na typy),
 • eksportowanie danych,
 • tworzenie automatycznej kopii danych.

Moduł Zastępstwa jest dodatkowym modułem programu Plan lekcji i nie funkcjonuje jako samodzielny program.

moduł dyżury

Zapewni pomoc w organizacji dyżurów nauczycieli w szkole na podstawie gotowego harmonogramu zajęć z programu Plan lekcji Librus. Definiując preferencje czasowe, liczbę korytarzy oraz informację o przypisanych do nich salach, inteligentny algorytm dopasuje dyżury do konkretnych nauczycieli.

Zyskasz:

 • kompletny plan dyżurów z uwzględnieniem podanych warunków,
 • informację o trafności wyboru dyżurującego nauczyciela według wymaganych kryteriów,
 • materiał, który pozwoli na porównanie harmonogramu zajęć nauczycieli z ich planem dyżurów,
 • możliwość ręcznego układania siatki dyżurów oraz modyfikowanie stworzonych planów,
 • możliwość wydruku planu dyżurów każdego miejsca w szkole oraz indywidualnego planu nauczycieli, obejmującego prowadzone zajęcia i dyżury.

Moduł Dyżury jest dodatkowym modułem programu Plan Lekcji i nie funkcjonuje jako samodzielny program.

SYSTEM E-SEKRETARIAT
DOSTĘPNY W RAMACH PLANÓW

Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Rozszerzony
Kompleksowy

Szczegóły >>